Zbigniew Stępniak – bas

 

Publikacje


 1. З. Стемпняк, Варминьско-Мазурская Филармония в Ольштыне в артистическом сотрудничестве с Калининградской областью, Kaliningrad, w druku.

 2. З. Стемпняк, Культурно-эдукационные аспекты концертной деятельности в рамках польско-русско-белорусского сотрудничества, w druku (Studia Wschodniosłowiańskie).

 3. З. Стемпняк, Богословский и риторический контекст слов и музыки в сольных концертах барокко (на примере избранных композиций для низкого баса Иоганна Валентина Медера), „Вестник музыкальной науки” Nr 1 (19) 2018, Nowosybirsk 2018, s. 45-55, ISSN 2308-1031.

 4. Z. Stępniak, Na kulturowej granicy Polski i Białorusi – inspiracje literackie i wartości artystyczne «Śpiewnika domowego» Stanisława Moniuszki, „Studia Wschodniosłowiańskie” t. 17, Białystok 2017, s. 379-392, ISSN 1642-557X.

 5. Z. Stępniak, Między regionalizmem a uniwersalizmem w liryce wokalnej Feliksa Nowowiejskiego. Inspiracje folklorem i poezją w pieśniach solowych kompozytora, w: Seria: HUMANS – ART – EDUCATION, Tom 3. Regionalizm w kulturze – między słowem, muzyką i architekturą, red. Małgorzata Suświłło i Adam Grabowski, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2017, s. 197-210, ISBN 978-83-8100-088-8.

 6. З. Стемпняк, Теология Псалма 100 (99) и музыкальная риторика барокко в концерте Иоганна Валентина Медера «Jubilate Dео», w: Материалы международной конференции «Музыкальная культура Кенигсберга-Калининграда», 27-29 октября 2014 г., Калининград 2017, s. 70-84, ISBN 978-5-906195-40-1.

 7. Z. Stępniak, Teologiczno-retoryczny kontekst słowa i muzyki w koncercie wokalnym Salve coelestis Pater Franza Tundera (1614-1664) na bas solo, skrzypce i b.c., „Seminare” t. 38 * 2017, nr 3, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław 2017, s. 193-207, ISSN 1232-8766.

 8. L. Dacewicz, Z. Stepniak, Сопоставительный анализ польских и русских этнонимов (на основании Большого русско-польского словаря), w: Язык и междукультурные коммуникации. Материалы VI Международной научной конференции (Вильнюсь–Минск, 17-20 мая 2017 г.), red. В.Д. Старичёнок, Минск БГПУ 2017, s. 48-53, ISBN 978-985-541-346-3.

 9. Z. Stępniak, Teologia Psalmu 100 (99) a muzyczna retoryka baroku w koncercie Johanna Valentina Medera (1649-1719) „Jubilate Deo”, w: Muzyka i refleksja pedagogiczna. Perspektywy – interpretacje – pogranicza, red. J. Jemielnik, J. Posłuszna, Kraków 2015, s. 131-148, ISBN 978-83-60741-89-4.

 10. Z. Stępniak, Teologia starotestamentalnej pieśni pochwalnej Śpiewaj Panu cała ziemio (1 Krn 16, 23-34) a barokowa retoryka muzyczna w kantacie „Singet dem Herrn alle Welt” na bas solo, dwie trąbki i b.c. Johanna Philippa Kriegera (1649-1725), w: Muzyka w dialogu z edukacją. Wybrane konteksty aktywności i edukacji muzycznej, red. E. Kochanowska, R. Majzner, Kraków 2015, s. 205-221, ISBN 978-83-65148-17-9.

 11. Z. Stępniak, Musical lecture on the theology of the Old Testament Book of Proverbs (Prov. 8:23-31) in the „Ab aeterno ordinata sum” solo motet for basso profundo by Claudio Monteverdi, w: Art in the public and sacred spheres, red. A. Grabowski, M. Suświłło, Olsztyn 2015, s. 137-155, ISBN 978-83-7299-960-3.

 12. Z. Stępniak, W poszukiwaniu biblijnych i chorałowych inspiracji twórczych we współczesnej muzyce. Egzegetyczno-retoryczna analiza pieśni „Da pacem, Domine” Oscara Laggera (ur. 1934), w: Przeobrażenia ponowoczesnego społeczeństwa, red. Sergiusz Terepishchyi, Oleksandra Yaremchuk, Roman Kordonskyy, Kamil Sygidus, Kijów 2015, s. 149-164, ISBN 978-966-660-921-5.

 13. Z. Stępniak, Miejsce chóru w liturgii Kościoła. Uwagi praktyczne dla dyrygentów i chórzystów, w: Języki lustrami kultury, red. A. Bielinowicz, Olsztyn 2014, s. 131-141, ISBN 978-83-64129-09-4.

 14. Z. Stępniak, Wagner Richard, w: Encyklopedia katolicka KUL, tom XX, red. E. Gigilewicz, Lublin 2014, s. 143-144, ISBN: 978-83-7306-654-0.

 15. Z. Stępniak, Verdi Giuseppe, w: Encyklopedia katolicka KUL, tom XX, red. E. Gigilewicz, Lublin 2014, s. 49-50, ISBN: 978-83-7306-654-0.

 16. З. Стемпняк, Между польской и русской фонетикой: как должен говорить учитель, w: Актуальные проблемы образования и общества. Сборник трудов участников пятой международной научно-практической конференции, ред. Т.Г. Зеленова, Ярославль 2014, s. 54-57, ISBN 978-5-904729-88-2.

 17. З. Стемпняк, Постановка голоса в подготовке учителей в Польше. Психика и человеческий голос, w: Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы. Материалы VII Международной научно-практической конференции, ред. В.И. Казаренков, РУДН, Москва 2014, s. 648-654, ISBN 978-5-209-05898-4.

 18. З. Стемпняк, Культуротворческая миссия университета в приеме христианского персонализма, w: Формоване на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование. Сборник с научни статии, том втори, ред. Емилия Миленкова Рангелова, Габрово 2013, s. 59-65, ISBN 978-954-490-404-3.

 19. З. Стемпняк, Репертуар польских академических хоров до и после политической трансформации в Польше (1980-1990 и 1991-2000), w: Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, научный редактор В.И. Казаренков, РУДН, Москва 2013, s. 720-726, ISBN 978-5-209-04977-7.
 20. З. Стемпняк, Музыкальная культура украинского меньшинства на Вармии, на примере школ с украинским языком преподавания в Гурове Илавецком и Бартошицах, w: ТехноОбраз-2013. Творческое развитие и саморазвитие личности в условиях межкультурного образования, часть 2, ред. В.П. Тарантей, Гродно 2013, s. 203-207, ISBN 978-985-515-685-8.

 21. Z. Stępniak, Wybrane polskie chóry akademickie w dwudziestoleciu 1980-2000. Repertuar – konkursy – wykonania, Lublin 2012, ISBN 978-83-7847-048-9.

 22. Z. Stępniak, Olsztyńscy lekarze – wielcy artyści. Jubileuszu 20-lecia „Medici pro Musica”... ciąg dalszy, recenzja koncertu, „Biuletyn Lekarski” Warmińsko-Mazurskej Izby Lekarskiej z siedzibą w Olsztynie, 12 (2012), s. 17, ISSN 1233-4731.

 23. Z. Stępniak, Pepping Ernst, w: Encyklopedia katolicka KUL, tom XV, Lublin 2011.
 24. Z. Stępniak, Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Ramsowo i Niedźwiedź, i ich rola edukacyjna, w: Płaszczyzny współpracy szkoły ze śro-dowiskiem lokalnym, red. L. Hurło, Łódź 2011, s. 159-170.
 25. Z. Stępniak, Wpływ i miejsce wartości kulturowych w procesach współczesnego zarządzania w oświacie, w: Skuteczne strategie zarządzania polską szkołą. Referaty i materiały pokonferencyjne, red. R. Gawrych, Ostrołęka 2009, s. 19-22.

 26. Z. Stępniak, Główne założenia metody prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt: „Psychoakustyka i psychofizjologia czynności emocjonalnych człowieka podstawą prawidłowej emisji mowy i śpiewu”, w: III zeszyt naukowy. Sesja naukowa „Muzyka Warmii i Mazur”, Barczewo 2004, red. J. Połowianiuk, s. 33-40.

 27. Z. Stępniak, Nauczanie śpiewu może leczyć!, „Życie Muzyczne” 9-12 (2003), s. 22.

 28. Z. Stępniak, Olsztynek – miasto sercem śpiewające, Olsztynek 2003.
 29. Z. Stępniak, Szymonik, w: Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz i B. Milerski, tom 9, Warszawa 2003.

 30. Z. Stępniak, Stuligrosz, w: Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz i B. Milerski, tom 9, Warszawa 2003.

 31. Z. Stępniak, Moniuszko, w: Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz i B. Milerski, tom 7, Warszawa 2003.
 32. Z. Stępniak, Folklor muzyczny Warmii i Mazur. Wybrane zagadnienia, w: II zeszyt naukowy. Sesja naukowa „Muzyka Warmii i Mazur”, red. J. Połowianiuk, Barczewo 2003, s. 24-36.

 33. Z. Stępniak, Olsztyńskie chóry – regionalizm i uniwersalizm tradycji, w: I zeszyt naukowy. Sesja naukowa „Muzyka Warmii i Mazur”, red. J. Połowianiuk, Barczewo 2002, s. 26-34.

 34. Z. Stępniak, Kościół Rzymskokatolicki i edukacja muzyczna dzieci i młodzieży – rys historyczny, w: Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Służby Społecznej im. ks. F. Blachnickiego. Rok V, red. Z. Targoński i in., Suwałki 2001, s. 236-259.